Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Just Capital omgaat met de website en de persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt. Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Aansprakelijkheid

Just Capital spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Just Capital is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Just Capital mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Just Capital is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Verder aanvaardt Just Capital geen aansprakelijkheid voor ontvreemding van de persoonsgegevens door derden.

Intellectueel eigendom

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Just Capital. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. Just Capital is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt. Just Capital behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Privacy

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Just Capital naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit eventueel noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. U zult Just Capital , diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Just Capital . Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Just Capital verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor gekozen heeft door ons een e-mailbericht te zenden, een (sollicitatie)formulier in te vullen of een bestelling te doen via onze website. Just Capital gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van informatie over Just Capital en haar diensten
  • Het verlenen en verbeteren van onze producten en diensten
  • Het opnemen van uw gegevens voor de sollicitatieprocedure
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

Minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming nodig van uw ouders/ voogd om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Just Capital . Indien u jonger bent dan 16 jaar kunnen uw ouders/voogd de aan ons verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Just Capital verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens aan niemand. Just Capital kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens Just Capital producten te leveren of diensten te verlenen. Dit is niet op sollicitanten van toepassing.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Just Capital over u heeft vastgelegd en waarvoor Just Capital deze gegevens gebruikt, dan kunt u per email informatie hierover opvragen . Via deze weg kunt u Just Capital ook verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wijzigingen

Deze disclaimer/ privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Just Capital geeft u het advies regelmatig deze pagina te raadplegen over eventuele wijzigingen.

Colofon

Just Capital
Pompmoenlaan 10

3447 GK WOERDEN

T: 0348-750580

Technische realisatie

GoMotion Multimedia, Maassluis 

Just Capital heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, kunnen contact opnemen met Just Capital .